[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

คู่มือการขอรับเงินอุ....
การประเมินบุคคลเพื่อ....
หลักเกณฑ์และวิธีการพ....
หลักเกณฑ์ และวิธีการ....
แนวทางการขอรับการจัด....
การชี้แจงสร้างความเข....
คู่มือแบบรายงานตัวชี....
การเก็บเงินบำรุงการศ....
ความรู้เกี่ยวกับพระร....
แนวปฏิบัติในการจัดทำ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 113
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 บุษยา จักร์รุ่งเรือง 22
 กฤษกร กองคำ 22
 ดารุณี เกตวงษา 17
 ดารุณี เกตวงษา 12
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
5 คน
สถิติเดือนนี้
72 คน
สถิติปีนี้
477 คน
สถิติทั้งหมด
5555 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารการเงินและสินทรัพย์
ตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บริหารทั่วไป
งานวิชาการ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ.....อ่านต่อ

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ว10/2548
    การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ว10/2548.....อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด
    หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริห.....อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
    หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ.....อ่านต่อ

แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
    การขอรับจัดสรรงบประมาณ.....อ่านต่อ

การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึก
    การชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการกรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบปร.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 1269 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf