[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแล


                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้ง

เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

๑.       การสรรหาและคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด  แยกเป็น ๓ ระดับคุณภาพ คือ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๐ เขต และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๐ เขต ประเมินตัดสินตามสภาพจริง ที่ ๑ เขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือก  ๕  อันดับสำหรับรางวัล

คุณสมบัติหน่วยงานที่รับรางวัล  แยกออกเป็น  ๒  กลุ่ม ดังนี้

                                      ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                      ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๒. การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา

ขนาดละ ๑  โรงเรียน รวม ๓ โรงเรียน ดังนี้

                             ๒.๑ ระดับประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  แยกเป็น  ๓  กลุ่ม คือ

                                       กลุ่มที่ ๑ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑  คนขึ้นไป

                                       กลุ่มที่ ๒ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๒๑ - ๗๒๐ คน

                                       กลุ่มที่ ๓ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๓๒๑ คน

                             ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  แยกเป็น  ๓  กลุ่ม  คือ

                                       กลุ่มที่ ๑ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๐  คนขึ้นไป

                                       กลุ่มที่ ๒ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คน

                                       กลุ่มที่ ๓ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๕๐๐ คน

                    ๓. ประเภทของรางวัล ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๒ ประเภท ดังนี้

๓.๑ เกียรติบัตร  ได้แก่

ระดับทอง                  ได้คะแนนตั้งแต่  ๙๑  คะแนนขึ้นไป

ระดับเงิน                   ได้คะแนนตั้งแต่  ๘๑ – ๙๐ คะแนน

ระดับทองแดง              ได้คะแนนตั้งแต่  ๗๑ – ๘๐ คะแนน

๓.๒ เกียรติบัตรการเข้าร่วม  ได้แก่

- สถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งแบบรายงาน (รบ.๒)

๓.๓ โล่รางวัล  สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด

๕ อันดับแรกของคุณภาพระดับภาค

 

| เข้าชม : 581 |
ผู้เขียน : สุภาภรณ์ สมบัติ
หน่วยงาน : สพป. แพร่ เขต 1
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้